Algemene klantvoorwaarden Boozt. 

 

Artikel 1 – Definities 

In de overeenkomst van opdracht en deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenissen: 

 1. aansluiting: elke mogelijkheid door opdrachtnemer 

aangeboden aan opdrachtgever om telecommunicatiediensten op het netwerk van opdrachtnemer te gebruiken; 

 1. diensten: door opdrachtnemer aan opdrachtgever 

te leveren telefonievoorzieningen in een cloudomgeving; 

 1. opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk 

persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht sluit; 

 1. opdrachtnemer: Boozt; 
 1. overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, met de daarbij behorende bijlagen alsmede deze algemene voorwaarden; 
 1. partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer 

gezamenlijk; 

 1. schriftelijk: zowel op schrift gesteld als per e-mail; 
 1. tarievenlijsten: de diensten- en hardwaretarievenlijst en de beltarievenlijst. Deze lijsten zijn als bijlage aan de overeenkomst gehecht en maken daarvan onlosmakelijk onderdeel uit; 
 1. telefonievoorzieningen: hardware, software en 

firmware, netwerkcomponenten, bekabeling, datacommunicatieverbindingen, beheertools etc. Daarnaast kan sprake zijn van aanvullende voorzieningen; 

 1. website: www.booztyourbusiness.nl; 
 1. zaken: de door opdrachtnemer geleverde of ter beschikking gestelde roerende zaken, randapparatuur, inbouwsets voor vervoermiddelen, fysieke netwerkverbindingen, SIM-kaarten, software, hardware, offertes, berekeningen, analyses, ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, rapporten, documentatie, folders, monsters, modellen, voorbereidend materiaal, accessoires of ander materiaal; 

 

Artikel 2 – Algemene bepalingen 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 1. Indien één of meer bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 
 1. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever worden door opdrachtnemer hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen. 
 1. Afwijkingen van of aanvullingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden kunnen met opdrachtgever slechts schriftelijk overeengekomen worden. Dergelijke overeengekomen afwijkingen gelden nooit langer dan de duur van de opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
 1. Afwijkingen van of aanvullingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden die opdrachtgever overeenkomt met agenten, vertegenwoordigers, dealers of andere tussenpersonen, kunnen opdrachtnemer slechts binden indien zij deze afspraken schriftelijk bevestigt. 

 

Artikel 3 – Offertes 

 1. Elke offerte is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en heeft een geldigheidsduur van veertien dagen. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Een dergelijke offerte is geldig tot het moment dat een beslissing in de competitie wordt genomen, maar nooit langer dan twee maanden. 
 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw, verzendkosten en/of andere extra kosten. Eventuele kosten voor montage- of installatiewerkzaamheden zijn slechts in de vermelde prijzen inbegrepen indien dit uitdrukkelijk staat vermeld. 
 1. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van opdrachtnemer en een kennismaking met het gevraagde werk – bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen – dan is opdrachtnemer gerechtigd kosten in rekening te brengen. Stelt opdrachtgever prijs op een verslag van een gesprek, dan is opdrachtnemer gerechtigd de kosten hiervoor in rekening te brengen. 

 

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst 

 1. Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met opdrachtgever. 
 1. Een overeenkomst komt tot stand indien: 
 1. de door partijen getekende offerte of opdrachtbevestiging retour is ontvangen; 
 1. opdrachtgever mondeling dan wel schriftelijk instemt met de offerte of het aanbod van opdrachtnemer; 
 1. op andere wijze blijkt dat opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard. 
 1. Een overeenkomst met aanvullende afspraken komt schriftelijk tot stand en wordt verwoord in een bijlage bij de overeenkomst. De bepalingen van de overeenkomst, alsmede deze algemene voorwaarden, zijn onverkort van toepassing op de aanvullende afspraken. 
 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij ten behoeve van de overeenkomst alle benodigde informatie volledig en naar waarheid heeft verstrekt. Degene die namens opdrachtgever de overeenkomst is aangegaan staat ervoor in dat hij/zij bevoegd is opdrachtgever te vertegenwoordigen. 
 1. Afspraken met personeel van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet, tenzij zij deze afspraken schriftelijk bevestigt. 

Artikel 5 – Duur overeenkomst 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde minimumduur. 
 1. Na het verstrijken van de minimumduur wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met 12 maanden, tenzij anders is bepaald. 
 1. Overeenkomsten voor bepaalde tijd en overeenkomsten voor bepaalde tijd die één of meerdere keren voor bepaalde tijd zijn verlengd of vernieuwd, kunnen door iedere partij slechts worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand tegen het einde van de dan lopende periode. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. 
 1. Opzegging van een overeenkomst door opdrachtgever kan uitsluitend plaatsvinden middels een aangetekende brief aan opdrachtnemer. 

Artikel 6 – In dienst stellen van aansluitingen en diensten 

 1. Na of bij de totstandkoming van een overeenkomst streeft opdrachtnemer ernaar zo spoedig mogelijk te zorgen voor het in dienst stellen van de aansluiting(en) en/of levering van de overeengekomen dienst(en) en/of zaken.